چگونه موضوعات جذاب برای برگزاری وبینار ایجاد کنیم؟

چگونه موضوعات جذاب برای برگزاری وبینار ایجاد کنیم؟

برای اینکه بتوانید یک وبینار حرفه ای برگزار کنید باید موضوع مناسبی انتخاب کنید ، برای انتخاب موضوع مناسب باید به مخاطب خود و نیازهای مخاطب توجه کنید و موضوعی رو انتخاب کنید که تسلط کافی داشته باشید .